Trang trại củ chi ?

 

Trang trại củ chi là nhà chăn nuôi, hợp tác chăn nuôi, tư vấn chăn nuôi, nhà điều phối " đầu ra - đầu vào " các sản phẩm chăn nuôi do mình định hướng theo nhu cầu thị trường. Nhà thực nghiệm đánh giá các sản phẩm  thuốc, máy móc, nguyên liệu trong ngành chăn nuôi, Nhà chuyển giao việc chăn nuôi 1 cách thiết thực nhất.

 

1.Trung Tâm Điều hành

 

 

2.Trung Tâm Thực Nghiệm